Restaurációs beavatkozások

Kezdőév
1995

A KisKun LTER Restaurációs Kísérletek külön LTER területként is üzemel, melyek több mint 20 évre visszamenő adatsoraival egyedülálló információt szolgáltatnak a restaurációs beavatkozások hosszú-távú hatásairól. Így a jövőbeni beavatkozások is jobban tervezhetők. A kísérletek 1995-től kezdve indultak, monitorozásuk 1 m*1m vagy 2 m*2 m állandó mintavételi négyzetekben 1995-2020-ig eltérő években történt. Továbbiakban előnyös lenne az öt évenkénti monitoringot tervezünk, esetlegesen új, nemzeti parki restaurációs beavatkozásokkal is kiegészítve.

A kísérletes restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani, illetve olyan természetközeli állapot kialakulását elősegíteni, amely önfenntartó, vagy csak hagyományos, extenzív használatot igénylő ökológiai rendszerré válhat. Az ÖBKI-ben folyó kutatások egyik fontos színhelye a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi buckavidéke, és az annak környezetében taláható antropogén táj. Restaurációs kísérleteink témája az egyik itt jellemző természetes társulás, a nyílt homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) regenerációjának előmozdítására alkalmas módszerek tesztelése.

https://www.restoration-ecology.hu/

 

Spontán és indukált szukcessziós trendek homoki akácosok letermelése után

Az eredendően észak-amerikai fafajt a XVII. században hozták be Európába. Ma hazánkban körülbelül 383 628 hektár akácerdő található, ami az összes erdőterület 22 százalékát teszi ki. A kutatás során alacsony termőképességű akácosok letermelését követően vizsgáltuk a bennszülött homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) restaurációs lehetőségeit kaszálás alkalmazásával. Az akác talajának nitrogéntartalma magas, amelynek következtében a nitrogénkedvelő, általában kisebb természetvédelmi értéket képviselő fajok előnyt élveznek a természetes vegetációt képviselő fajokkal szemben. Felszámolásuk esetén ezért a nitrogénkedvelő fajok spontán felszaporodása és tartós jelenléte várható. Beavatkozásaink ennek az állapotnak a lerövidítését célozták.

Fülöpházi mintaterület, kaszálás után 1996-ban. Fotó: Török K.

kaszálás után 1996

Fülöpházi mintaterület, kaszálás felhagyása után 2003-ban.

A kaszálás felhagyását követően megindult a cserjésedés. Fotó: Török K.

kaszálás felhagyás után 2003

Metaadatok

Cím Link
Vascular plant cover at Kiskun Restoration Experiments, Kiskun LTER, Hungary (1995-2019)

Adatok

Cím Hozzáférés Link Kapcsolat
Vascular plant cover at Kiskun Restoration Experiments, Kiskun LTER, Hungary (1995-2019) szabad